හඳුන්වාදීම

ලුබ්ලින් යනු පෝලන්තයේ නවවන විශාලතම නගරය වන අතර le තිහාසික ලෙස්සර් පෝලන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ. එය 339,682 (2018 දෙසැම්බර්) ජනගහනය සහිත ලුබ්ලින් වොයිවොඩිෂිප් (ලුබ්ලින් පළාතේ) අගනුවර සහ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක