හඳුන්වාදීම

ලුබෙක් යනු උතුරු ජර්මනියේ ෂෙල්ස්විග්-හොල්ස්ටයින්හි පිහිටි නගරයක් වන අතර ජර්මනියේ ප්‍රධාන වරායන්ගෙන් එකකි. ට්‍රැව් ගඟේ එය හන්සියාටික් ලීගයේ ප්‍රමුඛ නගරය වූ අතර එහි පුළුල් ගඩොල් ගොතික් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය නිසා එය යුනෙස්කෝව ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස ලැයිස්තු ගත කර ඇත. 2015 දී එහි ජනගහනය 218,523 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක