හඳුන්වාදීම

ලෝන්ග්වීව් යනු ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ හතළිස් පස්වන විශාලතම නගරයයි. නගරය බොහෝ දුරට ග්‍රෙග් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති අතර, එය ප්‍රාන්ත ආසනයයි; ලෝන්ග්වීව් හි කුඩා කොටසක් අසල්වැසි හැරිසන් ප්‍රාන්තයේ බටහිර කොටස දක්වා විහිදේ. ලෝන්ග්වීව් පිහිටා ඇත්තේ නැගෙනහිර ටෙක්සාස්හි වන අතර අන්තර් රාජ්‍ය 20 සහ එක්සත් ජනපද මහාමාර්ග 80 සහ 259 සබීන් ගඟට උතුරින් අභිසාරී වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි