ලෝන්ග් බීච්, CA
එක්සත් ජනපදය

ලෝන්ග් බීච්, CA

නුරු සම්බාහනය සහ බොඩි රබ් දීමනා සඳහාද පරීක්ෂා කරන්න.

හඳුන්වාදීම

ලෝන්ග් බීච් යනු ලොස් ඇන්ජලීස් අගනගරයේ පිහිටි කැලිෆෝනියාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටි නගරයකි. 39 දී 462,257 ක ජනගහනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයේ 2010 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය මෙය වේ. දිගු ලෝන්ග් බීච් රාත්‍රීන්හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න සංවේදී සම්බාහනය RubPage.com හි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක