හඳුන්වාදීම

ලන්ඩන් යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝ හි ක්විබෙක් සිටි-වින්ඩ්සර් කොරිඩෝරයේ පිහිටි නගරයකි. 383,822 කැනේඩියානු සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 2016 කි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක