හඳුන්වාදීම

කිලෝමීටර් 280 ක් (සැතපුම් 170) දුරින් පිහිටි ලොයර් නිම්නය මධ්‍යම ප්‍රංශයේ ලොයර් ගඟේ මැද කොටසෙහි පිහිටා ඇති අතර පරිපාලන කලාප දෙකෙහිම පේස් ඩි ලා ලොයර් සහ සෙන්ටර්-වැල් ඩි ලොයර් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක