හඳුන්වාදීම

ලෝගන් යනු එක්සත් ජනපදයේ t ටා හි කෑෂ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 2010 සංගණනයෙන් ජනගහනය 48,174 ක් වූ අතර 51,619 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි