හඳුන්වාදීම

ආඩා යනු පෝලන්තයේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර කලින් කාර්මික මධ්‍යස්ථානයකි. රටේ මධ්‍යම කොටසෙහි පිහිටා ඇති එහි ජනගහනය 682,679 (2019) වේ. එය ආඩෝ වොයිවොඩිෂිප් හි අගනුවර වන අතර එය වෝර්සෝ සිට කිලෝමීටර් 120 ක් (සැතපුම් 75) නිරිත දෙසින් පිහිටා ඇත. නගරයේ ආයුධ කබාය කැන්ටිං කිරීම සඳහා උදාහරණයකි, එය බෝට්ටුවක් (පෝලන්ත භාෂාවෙන් łódź) නිරූපණය කරන අතර එය නගරයේ නමට යොමු දක්වයි.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක