හඳුන්වාදීම

ලිවර්පූල් යනු එංගලන්තයේ මර්සසයිඩ් හි පිහිටි නගරයක් සහ අගනගරයකි. 2018 දී ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් 494,814 ක් විය. ලිවර්පූල් ජනගහනය අනුව නවවන විශාලතම ඉංග්‍රීසි දිස්ත්‍රික්කය වන අතර මර්සසයිඩ් සහ අවට කලාපයේ විශාලතම වේ.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක