හඳුන්වාදීම

කි.මී. 505,526 ක භූමි ප්‍රදේශයක පරිපාලන සීමාවන් තුළ 100.05 ක ජනගහනයක් සිටින ලිස්බන් අගනුවර සහ විශාලතම පෘතුගාලය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක