හඳුන්වාදීම

ලින්කන් යනු එක්සත් ජනපදයේ නෙබ්‍රස්කා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ලැන්කැස්ටර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. නගරය වර්ග සැතපුම් 96.194 (කි.මී. 249.141) ක් වන අතර 2 දී ජනගහනය 287,401 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි