හඳුන්වාදීම

ලිමරික් යනු අයර්ලන්තයේ කවුන්ටි ලිමරික්හි පිහිටි නගරයකි. එය මැදපෙරදිග කලාපයේ පිහිටා ඇති අතර එය මන්ස්ටර් පළාතේ කොටසකි. 94,192 සංගණනයේදී 2016 ක ජනගහනයක් සිටින ලිමරික් ප්‍රාන්තයේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත නාගරික ප්‍රදේශය වන අතර අයර්ලන්ත දූපතේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත සිව්වන නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක