හඳුන්වාදීම

ලීමසෝල් යනු සයිප්‍රසයේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටි නගරයකි. නිකොසියාවෙන් පසු සයිප්‍රසයේ දෙවන විශාලතම නාගරික ප්‍රදේශය වන්නේ ලිමසෝල් වන අතර නාගරික ජනගහනය 183,658 ක් වන අතර නාගරික ජනගහනය 239,842 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්‍රීක, තුර්කි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක