හඳුන්වාදීම

ලීමා යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ඇලන් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. නාගරිකය වයඹදිග ඔහියෝහි ඩේටන් සිට සැතපුම් 75 ක් (කි.මී. 72) උතුරින්, ටොලිඩෝවට නිරිත දෙසින් සැතපුම් 116 ක් (කි.මී. 78 ක්) සහ වේන් කොටුවේ නැගෙනහිර-ගිනිකොන දෙසින් සැතපුම් 126 ක් (කි.මී. 63) දුරින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි