හඳුන්වාදීම

ලිලේ යනු ප්‍රංශයේ ෆ්ලැන්ඩර්ස් හි ප්‍රංශයේ උතුරු කෙළවරේ පිහිටි නගරයකි. බෙල්ජියම සමඟ ප්‍රංශයේ මායිම අසල පිහිටි ඩීල් ගඟේ, එය හෝට්ස්-ඩි-ප්‍රංශ කලාපයේ අගනුවර, නෝර්ඩ් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාන්තය සහ මෙට්‍රොපොල් යුරෝපීන් ඩි ලිල් හි ප්‍රධාන නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශය
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක