හඳුන්වාදීම

ලීජ් යනු ප්‍රධාන වොලූන් නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක් වන අතර බෙල්ජියම් පළාතේ ලීජ් අගනුවර වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක