හඳුන්වාදීම

ලිබරෙක් යනු චෙක් ජනරජයේ නගරයකි. එය ලුසැටියානු නීස් හි පිහිටා ඇති අතර එය වටේට ජිසෙරා කඳු සහ ජෙටාඩ්-කොසකොව් රිජ් වලින් වටවී ඇත. එය චෙක් ජනරජයේ පස්වන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක