හඳුන්වාදීම

ලුවිස්ටන් නිල වශයෙන් ලුවිස්ටන් නගරය, මේන් යනු මේන් හි දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර ඇන්ඩ්‍රොස්කොජින් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම මධ්‍යම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි