හඳුන්වාදීම

ලෙත්බ්‍රිජ් යනු කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා පළාතේ පිහිටි නගරයකි. කැල්ගරි සහ එඩ්මන්ටන්ට පසුව ජනගහනය හා භූමි ප්‍රමාණය අනුව ඇල්බර්ටා හි තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර දකුණු ඇල්බර්ටා හි විශාලතම නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක