හඳුන්වාදීම

මධ්‍යම ලන්ඩනයට උතුරින් සැතපුම් 170 ක් (කි.මී. 270) උතුරින් පිහිටි උතුරු එංගලන්තයේ බටහිර යෝක්ෂයර් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය ලීඩ්ස් ය.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක