හඳුන්වාදීම

ලොටන් යනු ඔක්ලහෝමා ප්‍රාන්තයේ කොමන්චේ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක්. ඔක්ලහෝමා නගරයට නිරිත දෙසින් කි.මී. 87 සංගණනයට අනුව ලොටන්ගේ ජනගහනය 140 ක් වූ අතර එය ප්‍රාන්තයේ පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි