හඳුන්වාදීම

1806 මාර්තු මාසයේදී යුරෝපීයයන් විසින් පිහිටුවන ලද ලාන්ස්ටන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැරණිතම නගරවලින් එකක් වන අතර එහි histor තිහාසික ගොඩනැගිලි රාශියක් ඇත. ඕස්ට්‍රේලියාවේ බොහෝ ස්ථාන මෙන් එය එක්සත් රාජධානියේ නගරයක් ලෙස නම් කරන ලදී - මේ අවස්ථාවේ දී, ලෝන්ස්ටන්, කෝර්න්වෝල්. දකුණු අර්ධගෝලයේ ප්‍රථම වරට නිර්වින්දනය භාවිතා කළ ලෝන්ස්ටන්, භූගත අපවහන ජලය ඇති පළමු ඕස්ට්‍රේලියානු නගරය වන අතර ජල විදුලියෙන් දැල්වූ පළමු ඕස්ට්‍රේලියානු නගරය ද වේ.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි