හඳුන්වාදීම

ලාස් වේගාස්, නිල වශයෙන් ලාස් වේගාස් නගරය සහ බොහෝ විට සරලව වේගාස් ලෙස හැඳින්වේ, එක්සත් ජනපදයේ 28 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය, නෙවාඩා ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය සහ ක්ලාක් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි