හඳුන්වාදීම

ලාස් ක ruc ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝවේ ඩෝනා ඇනා ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 97,618 ක් වූ අතර 2018 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 102,926 ක් වූ අතර එය ඇල්බකර්කි වලින් පසු ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය. ලාස් ක ruc ස් යනු ඩෝනා ඇනා ප්‍රාන්තයේ සහ දකුණු නිව් මෙක්සිකෝවේ විශාලතම නගරයයි. ලාස් ක ruc ස් අගනගරයේ ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 213,849 දී 2017 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි