හඳුන්වාදීම

ලාරෙඩෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි වෙබ් කවුන්ටි හි දකුණු ටෙක්සාස් හි රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් හි උතුරු ඉවුරේ පිහිටි නියුවෝ ලාරෙඩෝ, ටමෞලිපාස්, මෙක්සිකෝව හරහා ය. කොඩි හතක් පියාසර කිරීමේ ගෞරවය ලාරෙඩෝ සතුව ඇත (රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් ජනරජයේ ධජය, දැන් නගරයේ ධජය වන ටෙක්සාස් ධජ හයට අමතරව).

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි