හඳුන්වාදීම

ලරාමි යනු එක්සත් ජනපදයේ වයොමිං හි ඇල්බනි ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. 30,816 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. ගිනිකොනදිග වයොමිං හි ලරාමි ගඟේ පිහිටා ඇති මෙම නගරය චෙයින් නගරයට බටහිර දෙසින් අන්තර් රාජ්‍ය 80 සහ එක්සත් ජනපද මාර්ග 287 හන්දියේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි