හඳුන්වාදීම

ලැන්සිං යනු එක්සත් ජනපද මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. එය බොහෝ දුරට ඉන්හාම් ප්‍රාන්තයේ වේ, නමුත් නගරයේ සමහර කොටස් බටහිරින් ඊටන් කවුන්ටි දක්වාත් උතුරින් ක්ලින්ටන් ප්‍රාන්තය දක්වාත් විහිදේ. 2010 සංගණනයෙන් නගරයේ ජනගහනය 114,297 ක් වූ අතර එය මිචිගන් හි පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි