හඳුන්වාදීම

ලැන්කැස්ටර් යනු දකුණු මැද පෙන්සිල්වේනියාවේ පිහිටා ඇති නගරයක් වන අතර එය පෙන්සිල්වේනියාවේ ලැන්කැස්ටර් ප්‍රාන්තයේ ආසනය සහ එක්සත් ජනපදයේ පැරණිතම මිරිදිය නගර වලින් එකකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි