හඳුන්වාදීම

එක්සත් ජනපදයේ නිව් ජර්සි හි ඕෂන් කවුන්ටි හි වැඩිපුරම ජනාකීර්ණ නගරයක් වන්නේ ලක්වුඩ් ටවුන්ෂිප් ය. 2018 වන විට නගර සභාවේ ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් 104,157 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි