හඳුන්වාදීම

ලා සෙරීනා යනු කොකිම්බෝ කලාපයේ අගනුවර වන උතුරු චිලියේ නගරයක් සහ කොමියුනයකි. 1544 දී ආරම්භ කරන ලද මෙය ජාතික අගනුවර වන සන්තියාගෝට පසු රටේ දෙවන පැරණිතම නගරය වේ.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක