හඳුන්වාදීම

ලා ප්ලාටා යනු ආර්ජන්ටිනාවේ බුවනෝස් අයර්ස් පළාතේ අගනුවරයි. 2010 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 765,378 ක් වන අතර එහි අගනගරයේ වැසියන් 899,523 ක් සිටිති.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක