හඳුන්වාදීම

ලා පාස් යනු බොලීවියාවේ ප්ලුරිනේෂන් රාජ්‍යයේ ආසනයයි. 789,541 වන විට ඇස්තමේන්තුගත පදිංචිකරුවන් 2015 ක් සිටින ලා පාස් බොලිවියාවේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් බොලිවියානෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක