හඳුන්වාදීම

ලා ක්‍රොස් යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර ලා ක්‍රෝස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. මිසිසිපි ගඟ අසබඩ පිහිටා ඇති ලා ක්‍රොස් යනු විස්කොන්සින් හි බටහිර මායිමේ විශාලතම නගරයයි. 2018 දී ලා ක්‍රොස්ගේ ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 51,567 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි