හඳුන්වාදීම

කියෙව් හෝ කියෙව් යනු යුක්රේනයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එය උතුරු මැද යුක්රේනයේ ඩිනිපර් ගඟ දිගේ ය. 2015 ජුලි මාසයේදී එහි ජනගහනය 2,887,974 ක් විය (වැඩි ඇස්තමේන්තු සංඛ්‍යාවක් පුවත්පත්වල සඳහන් කර ඇතත්) කියෙව් යුරෝපයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත හයවන නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් යුක්රේන hryvnia
  • භාෂාව යුක්රේන
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක