හඳුන්වාදීම

කුවේට් නගරය කුවේටයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. පර්සියානු ගල්ෆ් වෙරළ තීරයේ රටේ හදවතෙහි පිහිටා ඇති අතර කුවේටයේ ජාතික සභාව (පාර්ලිමේන්තුව), බොහෝ රජයේ කාර්යාල, බොහෝ කුවේට් සංස්ථා සහ බැංකු වල මූලස්ථානය අඩංගු වන අතර එය එමිරේට්ස් හි අවිවාදිත දේශපාලන, සංස්කෘතික හා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වේ .

  • මුදල් කේ.ඩබ්ලිව්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක