හඳුන්වාදීම

කුචිං යනු මැලේසියාවේ සරවක් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එය කුචිං අංශයේ අගනුවර ද වේ.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක