හඳුන්වාදීම

ක්වාලාලම්පූර් යනු මැලේසියාවේ ජාතික අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක