හඳුන්වාදීම

ක්‍රැකෝව් පෝලන්තයේ දෙවන විශාලතම හා පැරණිතම නගරවලින් එකකි. ලෙස්සර් පෝලන්ත පළාතේ විස්ටූලා ගඟේ පිහිටා ඇති මෙම නගරය 7 වන සියවස දක්වා දිව යයි.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක