හඳුන්වාදීම

කොටා කිනබාලු යනු මැලේසියාවේ සබාහි රාජ්‍ය අගනුවරයි. එය කොටා කිනබාලු දිස්ත්‍රික්කයේ අගනුවර මෙන්ම සබාහි බටහිර වෙරළ කොට් division ාශය ද වේ.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක