හඳුන්වාදීම

කොටා බාරු යනු මැලේසියාවේ කෙලන්ටන්ගේ රාජ්‍ය අගනුවර සහ රාජකීය ආසනය ලෙස සේවය කරන නගරයකි.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක