හඳුන්වාදීම

නැගෙනහිර ස්ලොවැකියාවේ විශාලතම නගරය කොසීස් ය. එය පිහිටා ඇත්තේ හංගේරියාවේ මායිම අසල ස්ලොවැක් ලෝපස් කඳුකරයේ නැගෙනහිර දෙසින් හෝර්නාඩ් ගඟේ ය. දළ වශයෙන් 240,000 ක ජනගහනයක් සිටින කොසීස්, බ්‍රැටිස්ලාවා අගනුවරට පසුව ස්ලොවැකියාවේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්ලෝවැක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක