හඳුන්වාදීම

කොල්කටා යනු බටහිර බෙංගාල ප්‍රාන්තයේ ඉන්දියාවේ අගනුවරයි. 2011 ඉන්දියානු සංගණනයට අනුව එය ඉන්දියාවේ වැඩිම ජනගහනය සහිත හත්වන නගරයයි; නගරයේ ජනගහනය මිලියන 4.5 ක් වන අතර, තදාසන්න ජනගහනය මිලියන 14.1 ක් දක්වා ගෙන එනු ලැබූ අතර එය ඉන්දියාවේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත අගනගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක