හඳුන්වාදීම

කොචි යනු ලැකාඩිව් මුහුදට මායිම්ව ඉන්දියාවේ නිරිතදිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි ප්‍රධාන වරාය නගරයකි. එය කේරළ ප්‍රාන්තයේ අර්නාකුලම් දිස්ත්‍රික්කයේ කොටසක් වන අතර එය බොහෝ විට හැඳින්වෙන්නේ අර්නාකුලම් යනුවෙනි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක