හඳුන්වාදීම

නොක්ස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසි ​​ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර නොක්ස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 1 ජුලි 2018 වන විට, නොක්ස්විල් හි ජනගහනය 187,500 ක් වූ අතර එය නැගෙනහිර ටෙනසි ​​කලාපයේ විශාලතම නගරය බවට පත් වූ අතර නැෂ්විල් සහ මෙම්ෆිස් වලින් පසු ප්‍රාන්තයේ සමස්ත තෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි