හඳුන්වාදීම

මුළුතැන්ගෙයි යනු ඔන්ටාරියෝ හි වෝටර්ලූ හි ප්‍රාදේශීය මහ නගර සභාවේ නගරයකි. ටොරොන්ටෝ සිට කි.මී. 100 ක් (සැතපුම් 62) බටහිරින් පිහිටා ඇති මුළුතැන්ගෙයි කලාපීය ආසනයයි. මුළුතැන්ගෙයි 1916 වන තෙක් බර්ලින් ලෙස නම් කරන ලදී; එය 1854 සිට 1912 දක්වා බර්ලින් නගරය ලෙසත් 1912 සිට 1916 දක්වා බර්ලින් නගරය ලෙසත් නම් කරන ලදී.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක