හඳුන්වාදීම

කිර්ක්ස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි හි ඇඩෙයාර් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. බෙන්ටන් ටවුන්ෂිප් හි පිහිටා ඇති 17,505 ජන සංගණනයේදී එහි ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි