හඳුන්වාදීම

කිංස්ටන් යනු කැනඩාවේ නැගෙනහිර ඔන්ටාරියෝහි පිහිටි නගරයකි. එය ඔන්ටාරියෝ විලෙහි නැගෙනහිර කෙළවරේ, ශාන්ත ලෝරන්ස් ගඟේ ආරම්භයේ සහ කැටරකි ගඟේ මුඛයේ (රයිඩෝ ඇළේ දකුණු කෙළවරේ) පිහිටා ඇත. නගරය ටොරොන්ටෝ, ඔන්ටාරියෝ සහ ක්විබෙක්හි මොන්ට්‍රියල් අතර මැද පිහිටා ඇත. දහස් දූපත් සංචාරක කලාපය නැගෙනහිරට ආසන්නය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක