හඳුන්වාදීම

කිංග්ස්ටන් යනු ජැමෙයිකාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එය දිවයිනේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇත. එය පලිසැඩෝස් විසින් ආරක්ෂා කරන ලද ස්වාභාවික වරායකට මුහුණ දෙයි.

  • මුදල් ජැමෙයිකානු ඩොලරය
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක