හඳුන්වාදීම

කිංස්පෝට් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසි ​​ප්‍රාන්තයේ සුලිවන් සහ හෝකින්ස් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි; නගරයේ බොහෝමයක් සුලිවන් ප්‍රාන්තයේ වන අතර නගරය ප්‍රාන්ත දෙකෙහිම විශාලතම වේ, නමුත් දෙකෙහිම ආසනය නොවේ. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 48,205; 2018 වන විට ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 54,076 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි