හඳුන්වාදීම

කිලීන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි බෙල් කවුන්ටි හි පිහිටි නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 127,921 ක් වූ අතර එය ටෙක්සාස් හි 21 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර බෙල් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන නගර තුනෙන් විශාලතම නගරය බවට පත්විය. එය කිලීන්-පන්සල-කොටුව හුඩ් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි